Τα μέτρα που λαμβάνονται από τις κυβερνήσεις για την προστασία του κοινού από βλάβες, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με άνοια και των φροντιστών τους, πρέπει να είναι ανάλογα με τον κίνδυνο και τα πιθανά οφέλη.

Αυτά πρέπει να περιλαμβάνουν:

 • Δημιουργία ειδικής ομάδας και ανάπτυξη σχεδίου για την αντιμετώπιση των αναγκών των ευάλωτων ομάδων κατά τη διάρκεια της πανδημίας, για την πρόληψη της εξάπλωσης του ιού, τη διασφάλιση της ίσης πρόσβασης στην απαραίτητη φροντίδα και θεραπεία και την αποκατάσταση των φυσιολογικών υπηρεσιών και την υποστήριξη μετά την πανδημία.
 • Εξασφάλιση τεστ προτεραιότητας (μόλις είναι διαθέσιμα) σε όλο το προσωπικό υγείας, σε όλα τα επίπεδα (π.χ. συμπεριλαμβανομένου του βοηθητικού προσωπικού) και ανεξάρτητα από την κατάσταση απασχόλησης (π.χ. απασχόληση σε δημόσιο φορές, σε μονάδες ιδιωτικής φροντίδας ή αυτοαπασχολούμενοι)
 • Ελαχιστοποίηση της γραφειοκρατίας και των περιττών φραγμών που σήμερα εμποδίζουν τους επαγγελματίες υγείας να παρέχουν βασικές υπηρεσίες σε ευάλωτες ομάδες (π.χ. με τη διασυνοριακή συμφωνία και την προσωρινή επέκταση των δικαιωμάτων των έμμισθων φροντιστών υγείας)

Οι κυβερνήσεις πρέπει να απευθύνονται στα άτομα με άνοια σε συνεργασία με τις εθνικές οργανώσεις Αλτσχάιμερ, με εύκολα κατανοητές πληροφορίες για την τρέχουσα κατάσταση της πανδημίας COVID-19, προστατευτικά μέτρα και διαθέσιμη στήριξη.

Αυτό πρέπει να περιλαμβάνει:

 • Μηνύματα και οδηγίες σχετικά με την απόσταση που υπογραμμίζουν την ανάγκη φυσικής απόστασης αλλά ενθαρρύνουν την κοινωνική αλληλεπίδραση μέσω τηλεφώνου, κοινωνικών μέσων και εφαρμογών διαδικτυακής συνάντησης.
 • Εύκολα κατανοητές πληροφορίες και γραφήματα που είναι κατανοητά από όλους ανεξαρτήτως κουλτούρας και εθνικότητας.
 • Πολιτισμικά ευαίσθητες και κατάλληλες πληροφορίες που απευθύνονται ειδικά σε μειονότητες εθνικών ομάδων, και έχουν αναπτύχθηκαν με τη βοήθεια ατόμων από τις σχετικές κοινότητες.
 • Πληροφορίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες των ατόμων με χαμηλότερα επίπεδα εκπαίδευσης, εγγραμματοσύνης και γλωσσικών δεξιοτήτων, καθώς και ατόμων με νοητική έκπτωση και διαταραχές που επηρεάζουν την επικοινωνία και την κατανόηση.

Οι κυβερνήσεις πρέπει να διαθέσουν τους απαραίτητους οικονομικούς πόρους και να διασφαλίσουν ότι οι διαδικασίες είναι σε θέση, ώστε να διασφαλιστεί ότι:

 • τα δικαιώματα, η ευημερία και η ασφάλεια των ατόμων με άνοια είναι εγγυημένα, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε επίσημη στήριξη κατά τη διάρκεια της πανδημίας (π.χ. σε τρόφιμα, απαραίτητα φάρμακα, φροντίδα, υποστήριξη και προστασία από απάτες και κακοποίηση).
 • οι ΜΚΟ (Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί) και οι φιλανθρωπικές οργανώσεις μπορούν να συνεχίσουν να παρέχουν πολύτιμη στήριξη και υπηρεσίες.
 • όλοι οι επαγγελματίες υγείας έχουν πρόσβαση σε κατάλληλο εξοπλισμό ατομικής προστασίας (PPE), ανεξάρτητα από το εάν εργάζονται για την κυβέρνηση, για ιδιωτικές εταιρείες ή ανεξάρτητα.
 • είναι προσβάσιμα απαραίτητα φάρμακα και απολυμαντικά, καθώς και αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με την κατάλληλη χρήση τους.
 • τα νεότερα άτομα που εργάζονται είναι σε θέση να μείνουν στο σπίτι για να παρέχουν φροντίδα πλήρους απασχόλησης, εάν χρειάζεται σε άτομα με άνοια.
 • Οι εθελοντές και εθελοντικές οργανώσεις είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις ανάγκες των ατόμων με άνοια και για να μπορούν οι τελευταίοι να επωφεληθούν από αυτήν την στήριξη με ασφάλεια.